Eksamen

PRØVE- OG EKSAMENSPERIODER
PÅ STX OG PÅ HF

ELEVER PÅ STX

De første eksamener på STX afholdes i oktober som afslutning på grundforløbet. Derudover afholdes mundtlige og skriftlige eksamener i sommerterminen (maj-juni) efter 1g, 2g, 3g. Evt. sygeeksamen afholdes i august.

Dertil kommer afholdelse af terminsprøver og øvrige interne prøver. Hvert år skal elever i 1.g og 2.g til årsprøve i et eller flere fag. Prøvedeltagelse er obligatorisk

ANTAL EKSAMENER PÅ STX

I løbet af gymnasietiden skal man til mindst 10 eksamener incl. det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og prøve i skriftlig dansk på A-niveau. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med et tilsvarende antal prøver.

Mindst 3 eksamener skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige.

Eleverne skriver studieretningsprojekt i foråret i 3.g og eksamineres mundtligt i studieretningsprojektet ved sommereksamen i 3.g.

ELEVER PÅ HF

Den første eksamen på HF afholdes i januar måned. Det er en eksamen i enten idræt C eller i det kunstneriske fag C, eleven har haft i 1.hf i efterårssemestret. I december/januar er der eksamen i kultur- og samfundsfaggruppen i 2.hf.

Derudover afholdes mundtlige og skriftlige eksamener i sommerterminen (maj-juni) efter 1.hf og 2.hf. Evt. sygeeksamen afholdes i august.

Dertil kommer afholdelse af terminsprøver og øvrige interne prøver.

HF-elever skriver en større skriftlig opgave (SSO) i foråret i 2.hf.

antal eksamener på HF

På HF skal man normalt til eksamen i alle fag.

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN PÅ STX OG HF

TJEK LECTIO

Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, hvor du på din forside kan se, hvornår du skal til eksamen.  Den første mulige eksamensdag er som hovedregel den første hverdag efter offentliggørelse af eksamensplanen, så sørg for at have godt styr på dine noter fra undervisningen inden da.

Du har pligt til at logge ind og orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din eksamen foregår. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan, og det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter den plan, der fremgår der. Gennem hele eksamensperioden kan der forekomme ændringer i eksamenstidspunkter. Sker der ændringer i eksamensplanen vil det bliver opdateret i Lectio, så hold løbende øje med oplysningerne om dine eksamenstidspunkter her.

Ved skriftlig eksamen skal du komme i god tid før og sidde på din plads og være klar i eksamenslokalet absolut senest 15 minutter før eksamen går i gang. Tjek Lectio for nærmere instruktion om hvor og hvornår, du skal møde ind.

Ved mundtlig eksamen skal du også møde frem i god tid før din eksamen går i gang - dvs. senest en eksamination før du skal op.

Bemærk: Der vil kunne forekomme ændringer i eksamensplanen efter offentliggørelsen.

Det er skolens ansvar, at den nyeste og gældende eksamensplan kan læses i Lectio.

Det er elevens ansvar at holde sig orienteret om eksamensplanen og evt. ændringer i denne i Lectio.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem en udskrevet version af eksamensplanen og eksamensplanen i Lectio, er det altid versionen i Lectio, som er den gældende.

Bemærk: Ved eksamen med 24 timers forberedelse kan trækning af eksamensspørgsmål foregå på en søndag.

RING VED SYGDOM ELLER FORSINKELSE

Hvis du bliver syg, skal du henvende dit til skolens kontor hurtigst muligt, dvs. senest inden kl. 8 på eksamensdagen - eller hvis det er akut så senest 15 minutter før din eksamen går i gang. Ring til skolen på tlf. 7583 2322.

Hvis du kan se, at du bliver forsinket, og du ikke helt kan nå at møde til dit givne tidspunkt, skal du så hurtigt som muligt kontakte kontoret på tlf. 7583 2322. Når du kommer til skolen, skal du straks gå ind på kontoret for at give besked om, at nu er du mødt. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Ifølge reglerne er det rektor (eller dennes stedfortræder), der afgør, om du efterfølgende kan gå til eksamen.

 

DOKUMENTATION FOR SYGDOM

En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt:

· De mundtlige prøver ved sygeeksamen forsøges indplaceret i den resterende eksamensperiode.

· Hvis det ikke kan lade sig gøre, finder de sted i starten af det nye skoleår

· De skriftlige sygeprøver ligger i august.

· Eleven skal samme dag for egen regning indhente og aflevere en lægeerklæring, som dokumenterer sygdommen.

 

VIS HENSYN

Når du opholder dig på skolen skal du vise hensyn. Vi har to hovedregler i eksamensperioden:

1) Foran eksamenslokalerne må der kun opholde sig eksaminander: den der venter på karakter og den, der venter på at trække spørgsmål / blive eksamineret.

2) Indgang / udgang ifm. eksamen må kun ske gennem de sædvanlige indgange i blokkene.

 

MOBILTELEFONEN MÅ IKKE MEDBRINGES I EKSAMENS- OG FORBEREDELSESLOKALER

Du må ikke kommunikere med omverdenen hverken i forberedelsen eller under eksaminationen. Derfor skal mobiltelefon og andre online devices slukkes helt og afleveres ved indgangen, inden en prøve starter.

Brug af mobilt bredbånd, ad-hoc netværk, telefon mv. betragtes som snyd.

 

FORBEREDELSESLOKALER

I forberedelseslokalerne vil der være opsyn af kortere eller længere varighed.

Ved nogle eksamener vil der være fælles forberedelseslokale.  Det gælder bl.a. ved alle eksamener i fagene dansk og historie. Her vil der være en vagt til stede i lokalet for at sørge for, at der er ro og mulighed for fordybelse, og eleverne vil blive placeret i hvert sit hjørne af lokalet. Medbring et headset til brug ifm. prøver, hvor der evt. kan være film og lydklip.

I lokaler med fælles forberedelse vil der hele tiden være mindst én vagt til stede.

Hvis en elev forlader lokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en vagt, betragtes det som afbrydelse af prøven, og eleven henvises til rektor.

 

IT REGLER ved skriftlige prøver og eksamen

FØR prøven

 • Mobiltelefoner og andre online devices slukkes og placeres med skærmen opad på bordet ved navneskiltet (skriftlig eksamen) eller hos prøvevagten (mundtlig eksamen).
 • Høretelefoner må kun anvendes ved prøve der besvares digitalt. Vent med at tage høretelefoner i brug til du har hentet opgavesættet.
 • For at komme på netprøver til skriftlig eksamen, skal du logge på med dit Uni-login. Tjek derfor om du har styr på det nogle dage før eksamen og henvend dig til IT, hvis du har glemt din kode. Det er dit eget ansvar, at du har styr på Uni-login.
 • Sørg for, at du ved, hvordan man konverterer en fil til PDF-format.

UNDER prøven

 • Skriftlige prøver hentes digitalt og besvarelsen afleveres digitalt – med mindre der er delprøve på papir. Der er mulighed for at låne USB-stik til print eller scan. Husk at gemme undervejs - skolen kan ikke redde noget, hvis din computer går i stykker.
 • Du må IKKE på nogen måde kommunikere med andre under prøven bortset fra prøvevagterne – ved de mundtlige prøver kommunikeres selvfølgelig med eksaminator og censor i eksamenssituationen.
 • Husk at række hånden op og få tilladelse af en vagt, før du rejser dig fra din plads.
 • Hvis du bliver syg under prøven, tilkald straks en vagt.

Brug af internet under prøver

 • Du skal bruge Rosborgs netværk for at komme på de sider, du må tilgå. IT overvåger, om der er andre netværk.
 • Du må kun bruge ordbogen.com, Ordnet, minlæring.dk og på Lectio finde egne læremidler der ikke på forhånd kan downloades via dine undervisningsbeskrivelser. 
 • Du må IKKE bruge google docs som skrive-program ved de skriftlige prøver. Du må IKKE bruge søgemaskiner som fx Google. Fildelingsprogrammer som fx dropbox, onenote, google apps MÅ IKKE ANVENDES online. Du må IKKE bruge ChatGPT og lignende generative, kunstige intelligenser eller andre programmer, der formulerer din skriftlige besvarelse for dig (fx Google-translate).
 • Du må IKKE brug App-writer medmindre du har fået en særlig tilladelse og du må heller IKKE brug programmer, der formulerer det, du skal aflevere for dig – det vil sige at du ikke må benytte fx Word editor/Word oversætter til eksamen.

AFSLUTNING af prøven

 • Du skal aflevere din skriftlige besvarelse i PDF-format med sidetal på, men uden dit navn på (bortset fra delprøver der skal afleveres på papir).
 • Husk at tilkalde en vagt der kan tjekke, at du har afleveret din skriftlige besvarelse korrekt.
 • Eksamenslokalet må først forlades, når du har fået lov til det af vagt /eksaminator.

Klagevejledning års- og eksamenskarakter

 

Hvis du ønsker at klage over en års- eller en eksamenskarakter, skal du overholde følgende:

 • Fristen for at klage over en karakter er 14 dage fra karakteren er modtaget.
 • Klagen skal indeholde en faglig  begrundelse for, hvorfor din karakter skal være en anden.
 • Klagen skal være skriftlig.
 • Klagen skal afleveres på papir på skolens kontor.
 • Klagen skal være påført din underskrift og dato.

NB! Vær opmærksom på, at karakteren i forbindelse med en eventuel ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter).

 

Følg med på instagram

MØD EN AF ÅRETS ROSBORG-STUDENTER 👋🏼💙

Vi mødte Mathias, da han netop havde fået huen på til en snak om hans tid på Rosborg:

"Rosborg er en fin skole med mange forskellige typer mennesker. Fællesskabet er rigtig stærkt på tværs af klasserne, og jeg kommer til at savne mine kammerater og venner her." 👨🏼‍🎓
SOLSKINSRIGE STUDENTERDAGE 🙌🏼❤️💙

Vi ser tilbage på årets smukkeste dage; studenterdagene. Fyldt med konfetti, smil og gode, gode minder.

Rosborg
Gymnasium & HF

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Tlf: 7583 2322
Mail: rosborg@rosborg-gym.dk

KONTOR
Man – fre: kl. 07:30-15:30

EAN-nummer: 5798000556126
CVR-nummer: 29550646
Institutionsnummer: 631022

diverse
åbningstider

KANTINE
Man – tors: 07.40-10.00 | 10.30-13.50
Fredag: 07.40-10.00 | 10.30-13.00

BOGKÆLDER
Mandag, onsdag: 09.00 – 12.00
Tirsdag, torsdag: 11.00 – 12.00
Fredag: 09.30 – 12.00

Følg os på
sociale medier

Copyright © Rosborg Gymnasium & HF 2024
Søg her

Dit valg