Vision, værdier og strategi

ROSBORGS VISION, VÆRDIER OG STRATEGI 2022 - 2026

De nationale mål for de gymnasiale uddannelser er: 

De gymnasiale uddannelser er både almendannende og studieforberedende:

 • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.

 • En større del af eleverne skal påbegynde en videregående uddannelse.

 • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

Rosborg 

Rosborg Gymnasium & HF er en åben og levende skole, hvor eleverne opnår et fagligt fundament, der sikrer fremtidsmuligheder og vejen til videre uddannelse. Rosborg har flotte faciliteter og er præget af højt engagement i undervisningen og mange sociale aktiviteter med fokus på fællesskab og mangfoldighed.

Rosborgs vision

Rosborg Gymnasium & HF skaber dygtige, engagerede og nysgerrige unge, der lærer og udvikler sig sammen med andre i forpligtende fællesskaber. 

Rosborgs værdier 

EngagementPå Rosborg mødes man af engagerede lærere og elever samt et læringsmiljø, hvor der er mulighed for at udnytte sit potentiale fuldt ud. Vi har høje forventninger til os selv og hinanden. Vi forventer, at alle har lysten til at være med og viljen til at yde en indsats. 

Mangfoldighed: I et forpligtigende fællesskab på Rosborg giver vi hinanden plads som mennesker med vidt forskellige baggrunde, interesser og verdenssyn. Man mødes af en bred vifte af fag, aktiviteter og muligheder – og mange forskellige kammerater og medarbejdere. Nye faglige og personlige kompetencer tilegnes i balance mellem individualisme og fællesskab. 

Fornyelse: Rosborg er en skole præget af nysgerrighed, faglig og pædagogisk udvikling. Vi arbejder med den nyeste viden i fagene, anvender varierede arbejdsformer og fornyer os løbende. Der er de bedste muligheder for at fordybe sig, stille spørgsmål og finde svar og nye, innovative løsninger.

 

Rosborgs strategi 2022-2026

I årene 2022-2026 er bestyrelsen 4 strategiske indsatsområder:

1.   Skolekultur 2.0

2.   Studievaner

3.   Klima og bæredygtighed

4.   Digitalisering og digital teknologi

 

Skolekultur 2.0

Rosborg er kendt som en skole med en skolekultur uden hierarki mellem årgangene. Der er et rigt fritidsliv præget af klubber, som eleverne selv etablerer. På Rosborg er der desuden et antal frivillige aktiviteter, som lærere tager initiativ til. Efter flere nedlukningsperioder og flere år med manglende mulighed for at samle hele skolen til arrangementer som følge af Corona-pandemien skal vi nu genopbygge den gode skolekultur, hvor alle elever føler sig hjemme og har lyst til at tage del i det faglige og sociale liv – også uden for den almindelige undervisning. Det gør vi ved at give eleverne optimale muligheder for at komme til orde, støtte nye tiltag og klubber og ved at styrke kontakten mellem elever på tværs af klasser og årgange. Vi er fra skolens side tydelige i vore forventninger og krav til eleverne. På Rosborg forventer vi, at alle elever har lysten til at være med og viljen til at yde en indsats for skolekulturen på Rosborg.

Konkrete indsatser og pejlemærker:

 • Årlig 12-12 seminar for elevrådsbestyrelse, repræsentanter for elevforeninger og ledelsen.

 • Tydeliggørelse af muligheder for og støtte til gennemførelse af elevengagement uden for undervisningen (elevklubber og lærerbårne aktiviteter).

 • Elevernes eget rum 2.02 opprioriteres – ny indretning og øget adgang.

 • Udvidet aktiviteter i forbindelse med overgang fra grundforløbsklasser til studieretningsklasser.

 • Fokus på elevtrivsel gennem trivselsmedarbejder og indsatser i klasserne, herunder fokus på håndtering af præstationskulturen samt diversitet og mangfoldighed.

 • Udvikling af en årlig alumnedag, hvor tidligere elever fortæller om deres tid på Rosborg og snoede veje i livet.

Studievaner

Det har afgørende betydning for elever­nes overgang og fastholdelse i opstarten af en ungdomsuddannelse, at de tidligt føler sig fagligt og socialt hjemme. Lærernes relationsarbejde hjælper til at etablere gode studievaner, og hurtig opfølgning på fravær kan bidrage til at sikre elever­nes sociale og faglige tilhørsforhold og herigennem fremme elevernes for­udsætninger for trivsel og fastholdelse på Rosborg.

Konkrete indsatser og pejlemærker:

 • Pædagogisk døgn for underviserne med fokus på klasserumsledelse og relations-arbejde. Opfølgning med supervisions-grupper.

 • Dialog om regler og rammer for undervisning, lektier og afleveringer.

 • Hurtig opfølgning fra studievejledere og ledelse på elevers fravær.

 • Styrkelse af lektiecaféen. 

 • Pilotprojekt med ”tjek in”.

 • Motivationsprojekt forenkles og udbredes til alle 1. klasser.

 • Arbejde med stilladsering af lektielæsning og videreudvikling af skriftlighedsportalen.

 • Frivillige workshops for elever om Nspire, notat-teknik og eksamen.

 • Indretning af flere studieområder (mere private områder) ude og inde.

 

Klima og bæredygtighed

Bæredygtig dannelse er en del af almendannelse anno 2022. Den klimadagsorden, der i samfundet lige nu og som de unge i høj grad har været med til at skabe, skal Rosborg være en del af. Eleverne skal have såvel viden som handlekompetencer til at tage ansvar for klimaet. Eleverne skal lære, hvordan de selv kan agere bæredygtigt og det skal synliggøres for dem, hvordan de i løbet af gymnasietiden bliver klædt på til at kunne forholde sig til klimakrisen og alle de problemstillinger, de bliver bombarderet med i medierne.

Rosborg skal satse på såvel klimamæssige tiltag i forhold til driften af skolen og vores udadvendte aktiviteter som i forhold til at gøre bæredygtighed og klima til en integreret del af den daglige undervisning.

Konkrete indsatser og pejlemærker:

 • Bæredygtighed som fokuspunkt i undervisningen på Rosborg og udvikling af en bæredygtighedsdidaktik.

 • Afholdelse en årlig klimadag for hele skolen.

 • Afholdelse af camps for grundskoleelever om bæredygtighed.

 • Fokus på, at studierejser og ekskursioner skal gennemføres mere bæredygtigt – med inddragelse af eleverne.

 • Nedsættelse og understøttelse af et bæredygtighedsudvalg med elever, lærere, pedel, kantine og ledelse. Udvalget skal se på forslag til en mere bæredygtig skole, grønne udearealet, vild med vilje, bæredygtig kantinedrift, affald og genbrug med omtanke, bæredygtig energiforsyning, energiforbrug og transport.

 

Digitalisering

Med det nye forsøgsfag Teknologiforståelse i folkeskolen og Vejle kommunes satsning på designtænkning og maker-teknologi, skal Rosborg være klar til at tage imod unge med helt nye digitale kompetencer. På Rosborg vil vi understøtte en sammenhængende progression i unges digitale kompetencer gennem hele undervisnings- og uddannelsessystemet og at ruste de unge til at kunne begå sig i en mere digital verden. Det handler både om at give de unge en digital dannelse og sund kritisk tilgang til det digitale, men også at opbygge deres egne digitale kompetencer og lægge spiren til nye karrieremuligheder.

Konkrete indsatser og pejlemærker:

 • Udvikling af en studieretning med fagene fysik, kemi og matematik med fokus på digitale teknologier og designtænkning.

 • Afholdelse af camps for grundskoleelever om digital teknologi.

 • Styrkelse af lærernes digitale kompetencer ved obligatoriske minikurser på forskellige niveauer.

 • Styrkelse af elevernes basale digitale kompetencer, herunder træning med tutorer (ældre elever) og udvikling af youtube-tutorials om digital teknologi, herunder lave mapper og styre filer til brug af skolens maker-teknologi.

 • Digital dannelse som en forpligtigelse for alle fag. Ledelsen understøtter faggruppernes arbejde med dette.

 

Implementering og kvalitetssikring

Hvert år i februar måned fremlægger rektor resultat af arbejdet med de strategiske indsatsområder for skolens bestyrelse. Bestyrelsen drøfter arbejdet med de strategiske indsatsområder og beslutter på mødet næste skoleårs konkrete indsatser og pejlemærker.

Rektor laver ligeledes et oplæg om arbejdet med de strategiske indsatsområder til skolens selvevaluering. Denne vendes i bestyrelsen hvert år i juni måned.

 

Vedtaget af Rosborgs bestyrelse, december 2022

Følg med på instagram

Johan elsker musik og har fundet et fællesskab på Rosborg 🎶

"Jeg valgte Rosborg på grund af rygtet om det pulserende musikliv og den kreative atmosfære, der altid har tiltalt mig. Det fede fællesskab her tillader os at være os selv og udtrykke os frit – der er virkelig plads til alle," fortæller Johan om at vælge Rosborg til.

Overskriften giver det næsten væk, men Johan har naturligvis valgt studieretningen Musik A og Engelsk A – og det er der en helt særlig grund til: 

"Jeg elsker sproget og spiller musik, så det var naturligt for mig at vælge Musik A og Engelsk A. Rosborg giver os mulighed for at udforske både det musikalske og det engelske i et fantastisk fællesskab. Jeg vil gerne bruge min studieretning i fremtiden, forhåbentlig i USA, hvor jeg drømmer om at spille musik," deler Johan entusiastisk.

Og selvom Johan er meget begejstret for sin studieretning, hvor han bruger det meste af sin tid, oplever han Rosborg som ét stort fællesskab:

"At være elev på Rosborg er som at være en del af et stort fællesskab, hvor der er opbakning til alle arrangementer. Plenummøderne hver uge giver os mulighed for at dele vores musik og støtte hinanden. Det er virkelig en speciel følelse af sammenhold," forklarer Johan.

Derfor slutter Johan også af med en opfordring til alle, der overvejer at søge ind på Rosborg inden den 1. marts:

"Jeg vil 100 % anbefale Rosborg til alle! Der er et kæmpe udvalg, der passer til enhver interesse. Her er fyldt med liv, alle taler med alle, og det føles ikke som at gå i skole - det føles som at være sammen med sine allerbedste venner. Det er virkelig en unik og tryg oplevelse. Uanset om du er usikker på din studieretning, så bare gør det – Rosborg giver dig et stort selvtillidsboost," slutter Johan med et smil.

Rosborg
Gymnasium & HF

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Tlf: 7583 2322
Mail: rosborg@rosborg-gym.dk

KONTOR
Man – fre: kl. 07:30-15:30

EAN-nummer: 5798000556126
CVR-nummer: 29550646
Institutionsnummer: 631022

diverse
åbningstider

KANTINE
Man – tors: 07.40-10.00 | 10.30-13.50
Fredag: 07.40-10.00 | 10.30-13.00

BOGKÆLDER
Mandag, onsdag: 09.00 – 12.00
Tirsdag, torsdag: 11.00 – 12.00
Fredag: 09.30 – 12.00

Følg os på
sociale medier

Copyright © Rosborg Gymnasium & HF 2024
Søg her

Dit valg